top of page

Statut NVO Interakcija

 

Opšte odredbe

 

Član 1

 

  Interakcija  je nevladino udruženje.

     

Član 2

 

  Naziv udruženja, osnovanog u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, je Interakcija.

Udruženje je nestranačko, nezavisno i neprofitno.

 

Član 3

  Sjedište NVU Interakcija  je u Podgorici( bulevar Pera Ćetkovića, Lamela C/17).

 

Član 4

 

  Rad NVU Interakcija  je javan.

Javnost rada NVU Interakcija ostvaruje se putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad na FB stranici NVU Interakcija i putem medija.

 

Član 5

 

  NVU Interakcija se osniva na neodređeno vrijeme.

Pečat NVU  Interakcija      

 

Član 6

 

  Pečat NVU je okruglog oblika po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan puni  naziv Nevladino udruženje Interakcija, dok je na sredini ispisano Podgorica.

                            

Ciljevi i djelatnosti

 

Član 7

  Nevladino udruženje Interakcija radi na stvaranju društva u kom je povećana svijest građana o njihovom značaju i učešću u ostvarivanju ciljeva:

 

 1) Profesionalizacija medijske zajednice u Crnoj Gori i razvoj istraživačkog novinarstva;

 2) Otvaranje institucija i povećanje transparentnosti institucija;

 3) Očuvanje kulturnog nasljeđa;

 4) Unapređenje prava žena i rodna ravnopravnost;

 5) Podizanje svijesti roditelja o značaju igre, komunikacije, društvenih aktivnosti djece;

 6) Učenje kroz igru;

 7) Zdrava ishrana i zdravi stilovi života.

 8) Očuvanje životne sredine i podizanje ekološke svijesti;

 

Član 8

 

  Realizacije ciljeva propisanih članom 7 ovog Statuta, NVU Interakcija biće omogućena kroz konkretne djelatnosti:

 

  1. organizaciju obuka, okruglih stolova, razmjenu iskustva sa kolegama iz drugih sredina;

  2. osmišljavanje, planiranje i realizacija informativnih i obrazovnih kampanja, video sadržaja, edukativnih radionica, seminara, okruglih stolova;

  3. razvoj komunikacijskih vještina;

  4. saradnja sa udruženjima u zemlji i inostanstvu;

  5. planiranje, realizacija kreativnih igraonica;

  6. organizacija radionica , edukativnih časova;

  7. promocija, osmišljavanje i organizacija takmičenja o zdravim stilovima života;

  8. afirmisanje i osnaživanje ekološke svijesti građana.

 

                                                                                                                                                                          Organi NVU Interakcija

Član 9

 

  Organi udruženja su Skupština i lice ovlašćeno za zastupanje.

                   

Skupština

                                                                 

Član 10

 

  Skupština je najviši organ upravljanja NVU Interakcija  

Mandat Skupštine traje 4 godine.

 

Član 11

                                                                                                                                                                    Skupštinu čine svi članovi NVU Interakcija .

 

Član 12

                                                                                                                                                         

Ovlašćenje Skupštine:

 

- usvaja Statut udruženja;

- usvaja izmjene i dopune Statuta;

- bira i razrješava lice ovlašćeno za zastupanje;

- birа i rаzrješаvа druge organe udruženjа;

- odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;

- usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

- usvаjа godišnji finansijski izvještaj;

- odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine udruženjа;

- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

                                        

Sazivanje Skupštine

 

Član 13

 

  Skupština može biti redovna i vanredna.

Skupština redovno zasjeda jednom u toku godine. Redovnu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik/ca Skupštine.

Predsjednik/ca Skupštine je lice koje se bira iz reda članova Skupštine, odlukom Skupštine  na mandat od 2  godine.

 

  Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članstva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

 

  Skupština se saziva pismenim pozivom sa naznačenjem vremena i mjesta održavanja i predlogom njenog dnevnog reda,najmanje 10  dana prije održavanja. 

 

 Uz poziv za skupštinu dostavlja se i odgovarajući materijal (izvještaji, analize, bilansi, predlozi odluka i dr.)

 

 Radom Skupštine rukovodi Predsjednik/ca Skupštine.

 

Kvorum za rad i odlučivanje

 

Član 14

 

  Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutno  50 posto plus jedan (natpolovična većina) članova Udruženja.

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako joj prisustvuju članovi Udruženja koji su opunomoćeni predstavnici preko 50 posto ukupnog broja članova.

Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje Predsjednik/ca Skupštine koji otvara njeno zasijedanje.

Član 15

 

  Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

 

Član 16

 

  O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili opunomoćenih članova Udruženja.

 

  Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta moze pokrenuti svaki član Skupstine kao i lice ovlasćeno za zastupanje.

Član 17

 

  O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih  članova Udruženja.

                                             

Način odlučivanja

 

Član 18

 

  Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje obavlja se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

 

Član 19

 

  Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje  50 posto plus jedan članova udruženja.

Tajno glasanje obavlja se putem glasačkih listića.

Član 20

 

  Odsutni član može glasati i pisanim putem.

Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.

Predsjednik/ca Skupštine dužan/na je da upozna članove  koji su prisutni kako je glasao odsutni član.

 

Izuzimanje  prava glasa

 

Član 21

 

  Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

 

-     oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana;

-     o utvrđivanju zahtijeva koje ima u odnosu na tog člana;

-     o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana;

-     u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa Udruženja

 

  Kada je interes člana  iz stava 4 ovog člana protivan interesu Udruženja  cjeni u svakom konkretnom slučaju Skupština.

Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

 

 

 

Zapisnik o radu Skupštine

 

Član 22

 

  Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine:

-     mjesto i dan održavanja

-     dnevni red

-    imena prisutnih članova/članica

-    ime predsjednika/ce ili predsjedavajuće/g ( ukoliko predsjednik/ca ne moze da prisustvuje sjednici iz opravdanih razloga)

-     lično ime zapisničara/ke

-     tok rada,  a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja

-     rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda

-     konstatacija predsjedavajuće/g o donošenju odluka

-     izdvojeno mišljenje članova/članica

-     vrijeme završetka

Član 23

 

  Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

 

Član 24

 

  Zapisnik potpisuje Predsjednik/ca  Skupštine i zapisničar/ka.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, Predsjednik/ca i zapisničar/ka stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

 

Član 25

 

  Članovi/članice  Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajuće/g i zapisničara/ke.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja  kao dokument trajne vrijednosti.

 

Lice ovlašćeno za zastupanje NVU Interakcija

                                                       

Član 26

                                                                                                                          

  Udruženje zastupa predsjednik/ca  koji/a se bira  odlukom Skupštine NVU Interakcija na mandat od 4 godine.

 

  Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju predsjednika/ce NVU Interakcija.

 

  Predsjednik/ca može posebnim ovlašćenjem odrediti drugo lice da privremeno zastupa NVU.

 

Ovlašćenja Predsjednika/ce

 

Član 27

Lice ovlašćeno za zastupanje:

 

-  zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun nvu Interakcija;

-  odgovara za zakonitost rada;

-  vodi poslove NVU saglasno odlukama Skupštine;

- podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima NVU Interakcija .

Razriješenje lica ovlašćenog za zastupanje

 

Član 28

 

  Predsjednik/ca može biti razriješen/a funkcije u sljedećim slučajevima:

1.   Ako postoje gubici u poslovanju NVU Interakcija.

2.   Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu NVU, ili ako je usljed toga mogla nastati šteta.

3.   Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove  i poslove iz svog djelokruga.

Član 29

 

  O razriješenju predsjednika/ce odlučuje Skupština NVU Interakcija.

Odluka Skupštine NVU o razrješenju predsjednika/ce je konačna.

Povezivanje

 

Član 30

 

  Udruženje  se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

 

                                                                                                                                                                         Službenici

     

Član 31

 

  NVU Interakcija može zaposliti lice u svojstvu službenika/ce u skladu sa Zakonom.  Odluku o zaposlenju službenika/ce sa opisom poslova i zadataka donosi Skupština NVU.

Na osnovu odluke Skupštine NVU, Predsjednik/ca može zaključiti ugovor o obavljanju određenih povremenih administrativnostručnih, tehničkih i finansijsko-računovodstvenih poslova, sa licem odgovarajuće struke.

 

 

Finansiranje

 

Član 32

 

  Nevladino Udruženje Interakcija finansira se u skladu sa Zakonom i Statutom NVO .

Neophodna sredstva za sporovođenje aktivnosti NVU prikuplja putem poklona i donacija,  učešćem kroz projekte na konkursima državnih organa, domaćih i stranih organizacija, fondacija i fizičkih lica.

NVU  stiče imovinu od člаnаrine, dobrovoljnih prilogа, poklonа, donacija, zaostavštine, kаmаtа nа uloge, dividendi, zаkupnine, prihoda od privredne djelatnosti i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom.

 

 

Članstvo u NVU Interakcija

Član 33

 

  Sva pravna i fizička lica mogu biti članovi/ice NVU Interakcija, ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom NVU Interakcija, na osnovu preporuke jednog od članova/ica.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština NVU Interakcija većinom glasova.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

O evidenciji članova/ica udruženja vodi se registar članova/ica

 

 

Prestanak članstva

 

Član 34

  Član/ica može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u NVU Interakcija prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju  nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda NVU Interakcija.

Inicijativu za isključenje iz NVU Interakcija može da podnese svaki član/ica NVU.

Članu/ici se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u NVU Interakcija.

 

Prava i obaveze članova

Član 35

  Član/ica ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima/icama učestvuje u ostvarivanju ciljeva NVU Interakcija;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa NVU Interakcija;

3) bira i bude biran/a u organe NVU Interakcija ;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan/a o radu i aktivnostima NVU Interakcija.

Član/ica je dužan/na da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva NVU Interakcija;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima NVU Interakcija;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu/joj povjeri Skupština NVU Interakcija.

   

 

Prelazne i završne odredbe

Član 36

 

  Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada NVU Interakcija  može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.

 

  O prestanku rada NVU Interakcija odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

 

Član 37

 

  U slučaju prestanka rada NVU Interakcija, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.   

 

Član 38

  Na sva pitanja koja nijesu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 39

  Ovaj  Statut stupa na snagu danom registracije.

 

U Podgorici                                                                        

22. 12. 2019. godine                                       

                                                                                                

Predsjedavajuća

Osnivačke  Skupštine NVU Interakcija     

Alfaima Mustafić

 

                                                                                                   

bottom of page